Tarief en Voorwaarden

Tarief en voorwaarden

€41,50 per uur + 21% BTW. Betalingen uitsluitend contant. De minimumprijs is een uur. Halve uren worden afgerond naar boven. Na 18:00 uur en in het weekend €55,00 plus BTW. BTW 6% op schilderwerk, stukadoorswerk en behangen (woning ouder dan 2 jaar

Als de materiaalkosten meer dan € 150,- zijn, betaal je alle materialen vooraf.

Annuleren: Zodra u akkoord geeft op een offerte, hebben we een overeenkomst. Indien u de opdracht annuleert brengt klusbedrijf 2RH 50% van de arbeidskosten in rekening. Uitzondering hierbij vormt overmacht (artikel 12 in de algemene voorwaarden). Indien materiaalkosten niet tijdig worden betaald kan de afgesproken klus niet worden uitgevoerd en wordt de opdracht geannuleerd en brengt klusbedrijf 2RH 25% van de arbeidskosten in rekening.

Meerwerk: is van toepassing wanneer u ander werk wilt laten verrichten dan vooraf is afgesproken: €41,50 per uur met een minimum van een uur.

voorwaarden 2RH
Klusbedrijf 2RH
Tijs van Ruth
Koninginneweg 206
3078  GR  Rotterdam

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes
De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6: Honorarium
Partijen komen een vast honorarium overeen bij het tot stand komen van de overeenkomst.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Indien opdrachtgever werkzaamheden wil laten uitvoeren die niet in de overeenkomst zijn opgenomen zal door gebruiker meerwerk in rekening worden gebracht, het minimum hiervoor is eenmaal de uurprijs.

Artikel 7: Betaling
Alle opdrachtgevers betalen contant op de dag dat de klus is geleverd.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
>Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaald zal gebruiker een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is over het factuurbedrag als ook over de gemaakt incassokosten 4% rente en minimaal € 50,00 administratiekosten verschuldigd.

Artikel 8: Klachten
Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 1 dag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9: Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst in niet kan worden verwacht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zaken waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals het ontruimen van een ruimte als dit niet tot de afgesproken werkzaamheden behoort. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een vrije werkruimte, tenzij anders is afgesproken.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 12: Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.